English 中文

Search

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 • 2017-11-09

  West Bund Art & Design | Booth A7


   

  Artists:   Adria Sartore, Andrew Sendor, Hong Shaopei, Li Shun, Parker Ito,

                Quentin Shih, Xue Ruozhe, Yao Peng, Yu Xiao, Zheng Wei,
                Zhou Jie, Zhou Tong
   

  VIP Preview: 2017.11.9   12:00 - 19:00

  Public: 2017.11.10  12:00 - 19:00

              2017.11.11  10:00 - 19:00
             
  2017.11.12  13:30 - 19:00
  Add: West Bund Art Center, 2555 Longteng Avenue, Xuhui District, Shanghai


                  洪绍裴 Painting 21 July 2017 丙烯颜料 Acrylic 100x100x16cm 2017                  Painting 21 July 2017
                 Painting 21 July 2017 局部 part
                 洪绍裴  Painting 15 June 2017
                   洪绍裴 Painting 15 June 2017 丙烯颜料Acrylic 70x70x30cm 2017
                    李舜  海上的100束光 摄影 收藏级别艺术微喷 80cm x 86cm 6+1AP 2017
          李舜  格物致知-自叙帖 摄影 数码后期 宣纸印刷 Study on the nature of things  The Huaisu
                       Autobiography  3+1AP 354cm x 142cm 尺寸可变 2017


                         作品局部 1 Works part 1                       作品局部 2 Works part 2
                        时晓凡 TB05.JB61.TG27.05   彩色相片输出 150x150cm 2015
               时晓凡 回忆于八零年代 NO 02  Memories  of the 80s  No 02 彩色相片输出 150x150cm 2014
               时晓凡 回忆于八零年代 NO 06  Memories of the 80s  No 06 彩色相片输出 150x150cm 2014

                          薛若哲 1  1  2 80x50cm,oil on linen 2016

              余晓   三角形乘3的意外 The Unexpectation of Triangle By 3  200x200cm
                         布面丙烯 Acrylic on linen 2016
                          郑维   Mr Fuck 木刻 综合材料Woodcut, mixed media 127x75cm  2017
                郑维 铁皮鼓 之三 The Tin Drum No3  木刻 综合材料Woodcut, mixed media  235x170cm  2017


     


        周洁    时间的乱流 Turbulent Flow of Time 雪柏木 铝 铜 玻璃 橡胶 不锈钢 丙烯
                     300x150x210cm 尺寸可变 2017